HotLine: 0979852956

Clinitek Status được cài đặt một hệ thống que thử tiêu chuẩn mới : Máy có thể đọc tất cả cácloại que thử của Hãng SEIMENS ,bao gồm cả que thử thông dụng