HotLine: 0979852956

Máy phân tích điện giải Easylyte Plus, EasyLyte Expand, EC90.

Hãng Medica - Mỹ

Hãng Erba - Đức